Επιστροφή στην επισκόπηση

Τεχνολογίες και άδειες χρήσης

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις τεχνολογίες ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιήσαμε και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης τους.

swc/helpers

https://github.com/swc-project/swc

Apache-2.0 license

date-fns

https://github.com/date-fns/date-fns

Apache-2.0 license

i18next-browser-languagedetector

https://github.com/i18next/i18next-browser-languageDetector

MIT license

reflect-metadata

https://www.npmjs.com/package/reflect-metadata

Apache-2.0 license

rxjs

https://github.com/ReactiveX/rxjs

Apache-2.0 license

tesseract.js

https://github.com/naptha/tesseract.js

Apache-2.0 license

golang

https://github.com/golang/go

BSD-3-Clause license

pdfcpu

https://github.com/pdfcpu/pdfcpu

Apache-2.0 license